Regulamin strony

§1 ZAŁOŻENIA OGÓLNE

 1. Wydawnictwo Te-Jot Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. udostępnia serwis www.astromagia.pl Użytkownikom Internetu.
 2. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu, w tym również z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki przedstawione na niniejszym regulaminie. Prosimy więc o uważne zapoznanie się z tymi warunkami.
 3. Właścicielem serwisu www.astromagia.pl („Serwis”) jest Wydawnictwo Te-Jot Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., z siedzibą w Warszawie, ul. Malczewskiego 19, („Właściciel”).
 4. Właściciel udostępnia do kontaktu adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
 5. Niniejszy regulamin dostępny jest przez cały okres istnienia Serwisu, a dostęp do jego treści możliwy jest poprzez kliknięcie linku "Regulamin" w stopce Serwisu.

§2 RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH ZA POMOCĄ SERWISU

1.        Serwis udostępnia następujące interaktywne możliwości:

a)        Horoskopy

b)       Artykuły i informacje z zakresu astrologii, ezosfery, psychologii, kuchni, zdrowia i urody

c)        Zdjęcia

d)       Wróżby on-line: tarot, numerologia, chińskie ciasteczka i itp.

e)        Sennik

f)        Płatne kursy

g)       Płatne treści gazet: „Gwiazdy Mówią”, „Wróżka”

h)       Newsletter

i)         Wtyczka, umożliwiająca Użytkownikowi publikację artykułu w serwisie społecznościowym Facebook.


§3 WYMAGANIA TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Aby korzystać z Serwisu Użytkownik musi dysponować sprzętem komputerowym spełniającym następujące wymagania techniczne: komputer z internetową przeglądarką WWW obsługującą technologie „cookies oraz JavaScript.
 2. Korzystanie z niektórych usług udostępnianych przez Serwis wymaga dostępu do poczty elektronicznej.
 3. Do szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem z Serwisu należy korzystanie z nich bez stosowania zabezpieczeń opisanych w dokumentacji przeglądarki internetowej. Dotyczy to w szczególności mechanizmów rozszerzających możliwości przeglądarek o funkcje wykraczające poza standard HTML. W przypadku nieprawidłowej konfiguracji zabezpieczeń przeglądarki istnieje też możliwość przechwycenia danych przesyłanych z i do serwera WWW. Ponadto korzystanie z Serwisu, wymaga udostępnienia podstawowych informacji o komputerze Użytkownika, takich jak: adres IP domena, adres poprzednio odwiedzanej strony internetowej (strony, z której połączyli się Państwo z danym Serwisem wybierając odpowiedni odsyłacz), używana przez Państwa przeglądarka oraz system operacyjny itp.

§4. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Serwis może zostać zmieniony przez Właściciela bez uprzedzenia, w każdym czasie.
 2. Korzystanie z Serwisu podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów prawa polskiego oraz z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich Użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich (netykieta).
 3. Czas korzystania z Serwisu nie jest z góry ograniczony, jak również Użytkownik nie jest zobowiązany do korzystania z Serwisu przez określony, minimalny okres.
 4. Usługi udostępniane w Serwisie mogą mieć charakter nieodpłatny i odpłatny.
 5. Dodatkowym kosztem, jaki ponosi Użytkownik w związku z korzystaniem z Serwisu, jest koszt połączenia z serwerem, gdzie umieszczono Serwis, którego wysokość jest zależna od czasu trwania połączenia i taryfy stosowanej przez operatora sieci, z której korzysta.
 6. Wszelkie reklamacje składane w związku z korzystaniem z Serwisu, mogą być składane na adres elektroniczny Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. w terminie 7 (siedem) dni licząc do dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji.
 7. W terminie 21 (dwadzieścia jeden) dni od otrzymania reklamacji zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona i zgłaszający ją zostanie pisemnie poinformowany o zajętym stanowisku. Jeżeli reklamacja została zgłoszona drogą elektroniczną, odpowiedź na nią może również zostać przesłana na adres elektroniczny zgłaszającego reklamację.
 8. W przypadku braku akceptacji przez zgłaszającego reklamację stanowiska Właściciela, zgłaszający reklamację może dochodzić swych praw na zasadach ogólnych.
 9. Właściciel zastrzega sobie prawo do zablokowania Użytkownikowi możliwości dostępu do Serwisu, jeżeli uzna iż działania Użytkownika są szkodliwe dla Serwisu bądź innych Użytkowników lub jeżeli Użytkownik narusza postanowienia niniejszego Regulaminu.

§5 FORMY PŁATNOŚCI ZA USŁUGI

1.          Dostępne w Serwisie formy płatności (forma płatności zależy od rodzaju usługi):

a)        Płatność przelewem bankowym tradycyjnym.

b)       Płatność przelewem elektronicznym (ePrzelewem/przelewem bezpośrednim).

c)        Płatność kartą płatniczą

ePrzelewy realizowane są w ten sposób, że Użytkownik dokonujący zakupu usługi wybiera jako formę płatności jeden z powyższych sposobów płatności online i zostaje przekierowany do serwisu transakcyjnego banku. Po zalogowaniu się Użytkownik otrzymuje gotowy do zaakceptowania formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem przelewu i danymi odbiorcy. Po zaakceptowaniu przelewu, Użytkownik powraca do Serwisu.

Wszystkie zaznaczone pola zarówno na blankiecie przelewu/wpłaty gotówkowej jak i w przelewie elektronicznym winny zostać wypełnione czytelnie, drukowanymi literami.

2.          Płatności on-line obsługuje firma eCard S.A.

 

3.          Wykluczamy dokonywanie zapłaty przekazem gotówkowym na adres Wydawnictwa oraz informujemy, iż przesłane czeki lub gotówka, listem będą odsyłane do nadawcy nie biorąc odpowiedzialności za ewentualne zaginięcia listu.

§6 ZOBOWIĄZANIA I ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI WŁAŚCICIELA

 1. Informacje zawarte w Serwisie a umieszczone przez Właściciela zostały zebrane lub opracowane w dobrej wierze.
 2. Właściciel podejmie wszelkie działania zmierzające do zapewnienia stałego dostępu do Serwisu. Właściciel zastrzega sobie jednak prawo do okresowego zawieszenia funkcjonowania Serwisu z ważnej przyczyny bez wcześniejszego powiadomienia Użytkowników o tym fakcie.
 3. Właściciel nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, celowe lub wynikowe szkody, straty, ubytki i inne wypadki spowodowane w wyniku działań związanych z dostępem, użyciem lub pobieraniem materiałów z Serwisu i ich dalszą eksploatacją. W szczególności nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek przerwy w dostępie do sieci i do Serwisu, a także błędów systemu komputerowego spowodowanych z przyczyn od Właściciela niezależnych.
 4. Właściciel dokłada wszelkich starań, by naszym Użytkownikom umożliwić jak najobszerniejszy dostęp do informacji znajdujących się w Sieci. Dlatego na stronach Serwisów publikowane są linki do stron zewnętrznych zawierających interesujące informacje. Właściciel nie zweryfikował treści stron internetowych, z którymi połączony jest Serwis i nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość. Umożliwienie połączenia ze stroną nie będącą własnością Właściciela nie oznacza, że rekomenduje on taką stronę lub produkty czy też usługi, o których mowa na stronie prowadzonej przez osobę trzecią. Właściciel nie odpowiada za politykę prywatności innych stron i nie ponosi również odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z korzystania ze stron, do których umieszczono linki w Serwisie ani tych, które zawierają linki do Serwisu (niezależnie od tego, czy są to szkody materialne czy inne, związane z umieszczonymi w tych serwisach informacjami, tekstami, plikami graficznymi lub programami). Większość serwisów udostępnianych w Internecie posiada własne regulaminy korzystania z zawartych w nich treści. Zachęcamy do zapoznawania się z tymi dokumentami - to pozwoli na uniknięcie nieporozumień.
 5. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane, które transmituje oraz zapewnia automatyczne i krótkotrwałe pośrednie przechowywanie tych danych w celu przyspieszenia ponownego dostępu do nich na żądanie innego podmiotu oraz:

a)        generalnie nie usuwa albo nie modyfikuje danych,

b)       posługuje się uznanymi i stosowanymi zwykle w tego rodzaju działalności technikami informatycznymi określającymi parametry techniczne dostępu do danych i ich aktualizowania oraz

c)        nie zakłóca posługiwania się technikami informatycznymi uznanymi i stosowanymi zwykle w tego rodzaju działalności w zakresie zbierania informacji o korzystaniu ze zgromadzonych danych.

6.        Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane, o ile udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania tych danych przez Użytkowników, nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.

7.        Właściciel dba o to by wszystkie umieszczane w Serwisach przez Właściciela materiały były najwyższej jakości, kompletne i wartościowe. Zaznaczamy jednak, że Właściciel nie gwarantuje dokładności materiałów umieszczonych w Serwisie (tekstów, obrazów i pozostałych plików).

8.        Właściciel zastrzega, iż może usuwać, przenosić lub zamykać dostęp do dowolnej treści, w tym zdjęć lub wątku bez podania przyczyny, jak również ma prawo do blokowania uczestnictwa w Serwisie w stosunku do osób naruszających postanowienia niniejszego regulaminu lub w stosunku do osób, których działania są szkodliwe dla Serwisu bądź innych Użytkowników.

§7 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wszelkie prawa do Serwisu są zastrzeżone (o ile nie zaznaczono inaczej). Zastrzeżenie praw obejmuje zarówno zawartość strony - jej elementy tekstowe i graficzne, jak również projekt i układ poszczególnych stron Serwisu. Korzystanie z Serwisu przez Użytkowników nie wiąże się z przeniesieniem na ich rzecz jakichkolwiek majątkowych praw autorskich do tekstów, utworów, oznaczeń czy baz danych znajdujących się w Serwisie.
 2. W odniesieniu do treści i utworów zamieszczonych w Serwisach Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128 poz. 1402), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo Własności Przemysłowej (Dz.U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508 ze zmianami).
 3. Właściciel zaznacza, że wszelkie kopiowanie, modyfikowanie lub transmitowanie całości lub części Serwisów, w zakresie w jakim nie jest to niezbędne do zwykłego korzystania z Serwisów, bez pisemnej zgody Właściciela jest zabronione (poza szczególnymi przypadkami oznaczonymi w ustawie).
 4. Nazwy produktów Właściciela, zamieszczone w Serwisie, są nazwami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi. Wszystkie użyte Serwisach inne znaki i nazwy firmowe lub towarowe należą lub są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych. Podlegają one ochronie zgodnie z właściwymi przepisami prawa i ich wykorzystywanie jest zabronione, w związku z czym, dostępu Państwa do Serwisów nie należy interpretować jako przyznania jakiejkolwiek licencji lub prawa do korzystania ze znaków występujących w Serwisach bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela takich znaków.

§8 OCHRONA PRYWATNOŚCI

 1. Właściciel postępuje zgodnie z obowiązującym prawem i chroni prywatność oraz dane osobowe Użytkowników Serwisu.
 2. Serwis został skonstruowany w taki sposób, by nie było konieczne ujawnianie danych osobowych. Podczas rejestracji wymagane jest podanie przez Użytkownika danych umożliwiających skontaktowanie się z nim (adres poczty elektronicznej) oraz statystyczno-demograficznych (data urodzenia). Podanie tych danych jest zawsze dobrowolne. Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych oznacza zrezygnowanie z korzystania z elementów serwisu takich danych wymagających.
 3. Informacje podane w formularzu są przez Właściciela wykorzystywane do niezbędnych kontaktów z Użytkownikami oraz w celu lepszego dostosowywania prezentowanych treści do ich potrzeb i zainteresowań.
 4. Serwis udostępnia każdemu Użytkownikowi zarejestrowanemu szczegóły konta, umożliwiające zmianę hasła. Wszelkie zamieszczone tam dane Użytkownik podaje dobrowolnie. Usunięcie danych koniecznych do rejestracji Użytkownika w Serwisie jest równoznaczne z utratą możliwość korzystania z niektórych funkcji Serwisu.
 5. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Właściciela Serwisu wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
 6. Dane Użytkowników nie będą przekazywane, sprzedawane ani użyczane żadnym osobom postronnym, firmom ani instytucjom. Wyjątek stanowią następujące sytuacje:

a)        gdy Użytkownik wyrazi zgodę na udostępnienie tych danych,

b)       na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu w myśl obowiązującego prawa.

7.        Właściciel zastrzega sobie prawo do ujawniania ogólnych zestawień statystycznych dotyczących oglądalności serwisu i profilu demograficznego Użytkowników współpracujących z Właścicielem firmom i agencjom badawczym. Zapewniamy, że udostępniane dane nie umożliwiają identyfikacji poszczególnych Użytkowników.

8.        Technologia cookies (zwanych po polsku „ciasteczkami") pozwala na spersonalizowanie treści w serwisie do potrzeb Użytkownika i ułatwia Użytkownikom nawigację w serwisie. Pliki te pozwalają również na ustalenie danych statystycznych na temat ruchu Użytkowników w serwisie.

9.        Pliki cookie są przekazywane do przeglądarek internetowych Użytkowników Serwisu i następnie są przechowywane w pamięci komputerów Użytkowników i odczytywane przez serwery przy każdorazowym połączeniu z Serwisem. Pliki cookie nie zawierają żadnych informacji umożliwiających dostęp do danych osobowych Użytkownika ani skontaktowania się z Użytkownikiem za pomocą poczty elektronicznej. Właściciel zaznacza także, że zapis plików cookie nie umożliwia Właścicielowi ani osobom postronnym dostępu do prywatnych komputerów Użytkowników.

10.     Wszystkie zgromadzone pliki cookie są wykorzystywane jedynie w celach statystycznych, aby usprawnić funkcjonalność i atrakcyjność serwisu. Dzięki plikom cookie możemy określić, które miejsca naszych Serwisów są dla Użytkowników atrakcyjne. Pliki cookie są usuwane z systemu natychmiast po ich wykorzystaniu. Każdy Użytkownik może również ręcznie usunąć pliki z przeglądarki - wystarczy je wykasować z listy tymczasowych plików internetowych. Popularne przeglądarki internetowe w działach „Pomoc" mają dokładnie opisane procedury usuwania plików cookie.

11.     W Serwisach prócz plików cookie zbierane są również adresy IP Użytkowników, gromadzone na podstawie logów dostępowych. Podobnie jak pliki cookie, są one wykorzystywane głównie w celach statystycznych oraz w celu poprawy funkcjonowania serwisu. Numery IP mogą być udostępnione organom prawnym w myśl art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

§9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Właściciel zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Zmiany zasad ochrony danych osobowych i prywatności mogą wynikać z rozwoju technologii internetowej, zmian w ustawach oraz rozbudowy Serwisu (np. udostępnieniu Użytkownikom nowych funkcji).
 2. We wszystkich sprawach dotyczących korzystania z Serwisu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Osoby naruszające przepisy prawa oraz warunki korzystania z Serwisów, ponoszą pełną odpowiedzialność za takie działania