Co byś sobie wyczarowała? ZAKOŃCZONY

Regulamin konkursu „Co byś sobie wyczarowała?"

§ 1 Postanowienia ogólne:

1. Regulamin określa zasady konkursu, zwanego dalej „konkursem", ogłaszanym na stronie internetowej www.astromagia.pl

2. Organizatorem konkursu jest Wydawnictwo TE-JOT, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. Teresa Jaskierny-Kowalkowska, 02-612 Warszawa, ul. Malczewskiego 19, NIP: 521-360-14-47.

3. Konkurs prowadzony jest w Internecie na stronie www.astromagia.pl.

4. Uczestnikiem konkursu może być każda, pełnoletnia osoba fizyczna, z zastrzeżeniem ust. 6

5. Każdy z Uczestników może wziąć udział w tym samym konkursie tylko jeden raz, przesyłając jedno zdjęcie swojego autorstwa.

6. W konkursie nie mogą brać udziału:

a) pracownicy organizatora i innych podmiotów współpracujących przy organizacji i przeprowadzeniu konkursu,

b) członkowie rodzin pracowników organizatora i innych podmiotów współpracujących przy organizacji i przeprowadzeniu konkursu,

7. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników konkursu będą przez niego przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzców i przyznania nagród. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi odebranie nagrody. Organizator będzie administratorem danych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Uczestnikowi, który podał swoje dane osobowe, przysługuje wgląd w te dane i ich poprawa.

8. Zgłoszenia do konkursu należy nadsyłać w terminach określonych przez Organizatora: od 03.09.2013 - 25.09.2013 roku.

§ 2 Zasady konkursu:

1. Udział w konkursie polega na przesłaniu maila, który będzie odpowiedzią na pytanie:"Co byś sobie wyczarowała gdybyś posiadała magiczną moc?"

2. Przesyłając maila, uczestnik wyraża zgodę na udział w konkursie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie oraz na przetwarzanie jego danych osobowych. Przesyłając maila na wskazany adres użytkownik zgłasza chęć wzięcia udziału w konkursie oraz zaświadcza, że posiada pełne prawa do nadsyłanego tekstu, a także udziela nam licencji na jego publikację na stronie w przypadku wygranej.

3. Do wygrania jest 10 egzemplarzy książki „Diament. Duchowa strona człowieka" autorstwa Elżbiety Zuzanny Bronikowskiej" sponsorowanych przez wydawnictwo G+J Książki. Laureatami konkursu będzie 10 osób, które nadeślą najciekawsze odpowiedzi do konkursu. Zwycięzców wyłoni Redakcja serwisu www.astromagia.pl. 

4. Oficjalne wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.astromagia.pl po zakończeniu konkursu oraz na stronie funpagu na Facebooku https://www.facebook.com/Portal.Astromagia?ref=hl

5. Ze zwycięzcami Organizator skontaktuje się drogą mailową (na adres podany przy nadsyłaniu zdjęcia). 

6. W przypadku, gdy zwycięzca nie zgłosi się, nie poda adresu do wysyłki nagrody lub nie odbierze nagrody na poczcie w ciągu 14 dni kalendarzowych od ogłoszenia wyników, prawo do nagrody wygasa.

7. Nie ma możliwości zamiany nagrody rzeczowej na ekwiwalent pieniężny ani na inną nagrodę.

8. Lista zwycięzców konkursu będzie udostępniona do wglądu w siedzibie Organizatora.

9. Nagrodami w Konkursie jest 10 egzemplarzy książki „Diament. Duchowa strona człowieka" autorstwa Elżbiety Zuzanny Bronikowskiej. Każda osoba, która wygra otrzyma jeden egzemplarz książki.

10. Nagrody Organizator prześle zwycięzcom pocztą jedynie na terenie Polski (przesyłką poleconą). Koszty przesyłki ponosi Organizator.

11. Organizator oświadcza, iż nagroda zostanie wydana w ramach konkursu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

§ 3 Postępowanie reklamacyjne:

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zakończenia Konkursu na adres Organizatora.

2. Reklamacje należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Decyduje data stempla pocztowego.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres e-mail oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

4. Reklamacje zgłoszone po upływie terminu wskazanego w ust. 3 nie będą rozpatrywane.

5. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Reklamacyjną (dalej zwaną: „Komisją") powołaną przez Organizatora.

6. Komisja rozpatrywać będzie reklamacje uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.

7. Komisja rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej doręczenia.

8. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie na adres podany przez uczestnika.

9. Decyzja Komisji w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna.

§ 4 Postanowienia końcowe:

1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:

a) zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej,

b) niedoręczenie Uczestnikowi nagrody na skutek braku adresu lub błędnego adresu podanego przez Uczestnika,

c) świadczone przez Pocztę Polską i firmy kurierskie usługi pocztowe.

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.

Nagrody otrzymują:


1. Agata Bralińska - Musiał

2. Anna Sobiepańska

3. Natalia Kurowska

4. Joanna Oleszczyk

5. Daria Kubiak

6. Edyta Wilk

7. Katarzyna Smyk

8. Agnieszka Polewczyk

9. Anneta

10. Kamil.ula