Regulamin SMS

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki korzystania z usługi dostępu do płatnych części portalu internetowego znajdującego się pod adresem URL www.astromagia.pl (zwanego dalej „Astromagia”) za pośrednictwem SMS (zwanej dalej „Usługą”).

2. Organizatorem Usługi jest Wydawnictwo Te-Jot Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Warszawie, ul. Malczewskiego 19, 02-612 Warszawa, zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000384459  (zwana dalej „Organizatorem”), zaś dostawcą Usługi jest eCard  S.A. z siedzibą w Warszawie, ul.Czackiego7/9/11, 00-043Warszawa, zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000042304 (zwany dalej „Dostawcą”).

3. Usługa jest oferowana na terenie Polski.

4. Użytkownikiem usługi może być każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych uprawniona do użytkowania telefonu funkcjonującego w sieci polskiego operatora telefonii komórkowej.

 5. Osoba korzystająca z Usługi (zwana dalej „Użytkownikiem”) wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu i oświadcza, ze zapoznała się z Regulaminem Usługi „Kod Dostępu”  zamieszczonym na Astromagii i go akceptuje.

§ 2
Korzystanie z Usługi

1.    Użytkownik, który chce otrzymać dostęp do jednej z części płatnych Astromagii, powinien przesłać SMS o treści udostępnionej przez Organizatora w miejscu dostępu do interesującej Użytkownika części płatnej Astromagii  pod numer podany w tym miejscu przez Organizatora - w tresci SMS-a zwrotnego wysyłany jest kod dostępu do danej części płatnej Astromagii. Treści (do odczytania na stronie Astromagii lub do pobrania w formacie PDF) udostępnione płatnie pozostają widoczne na urządzeniu, z którego pobrał je użytkownik, przez 24 godziny bez koniecznosci logowania i rejestrowania sie na stronie www.astromagia.pl oraz przez 10 dni po zarejestrowaniu się lub zalogowaniu na stronie www.astromagia.pl. (Zaleca się by klient zapisał u siebie na urządzeniu piki PDF).


2.    Koszt SMS to koszt w PLN z VAT. Serwis dostępny jest we wszystkich sieciach telefonów komórkowych GSM według następującego cennika:

Lp.

Numer SMS Premium

Cena netto w zł

Cena brutto w zł

1

 7155

1

1,23

2

7255

2

2,46

3

7355

3

 3,69

4

7636

6

7,32

5

78464

8

9,84

6

7955

9

11,07

 

3. W przypadku wysłania przez Użytkownika wiadomości SMS o treści, która nie spełnia wymogów Regulaminu, Organizator wysyła zwrotną wiadomość SMS z informacją, że wiadomość SMS przesłana przez Użytkownika zawierała błędy.

§ 3
Postanowienia końcowe

1. Informacje otrzymywane przez Użytkownika w ramach korzystania z Usługi nie mają charakteru wiążących porad i Organizator oraz Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za sposób w jaki Użytkownik wykorzysta te informacje.

2. Usługa jest dostępna w sieciach polskich operatorów telefonii komórkowej (T-Mobile, Plus GSM, Orange, Play).

3. Do korzystania z Usługi nie mają zastosowania ulgi dla grup abonentów na opłaty abonamentowe oraz usługi dodatkowe.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

1) treść wiadomości SMS wysyłanych przez Użytkownika w ramach korzystania z Usługi,
2) korzystanie z Usługi przez osoby nieuprawnione do użytkowania telefonu komórkowego,
3) szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Usługi,
4) szkody spowodowane wykorzystaniem przez Użytkownika informacji otrzymanych w wyniku korzystania z Usługi,
5) problemy w funkcjonowaniu Usługi, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej,
6) korzystanie z Usługi przez Użytkowników niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub bez zapoznania się z Regulaminem, w tym zwłaszcza wynikające z niewłaściwego zrozumienia przez Użytkownika charakteru Usługi,
7) przerwy w świadczeniu Usługi zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Organizatora.

5. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.astromagia.pl oraz w siedzibie Organizatora.

6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej www.astromagia.pl.

7. Reklamacje dotyczące Usługi SMS należy przesyłać w formie wiadomości e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

8. Reklamacje Użytkowników dotyczące Usługi SMS będą załatwiane w formie pisemnej w terminie maksymalnie 21 dni od daty otrzymania.

 

Oceń artykuł: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ocena 5.00